لیست بازدید های کارسا موتورز عبارتند از:

۱)بازدید تایرها ازلحاظ ظاهری و تنظیم فشار باد تایرها

۲)بازدید سیستم تعلیق عقب و جلو خودرو

۳)در صورتی که خودرو دارای فرمان برقی است  الکتروموتور پارامترهای آن با دستگاه دیاگ چک می شود و در صورت نیاز کالیبره می شود.

۴)بازدید سیستم جعبه فرمان هیدرولیک و پمپ و لوله های مرتبط

در صورت مشاهده هر گونه مشکل و خرابی بعد از هماهنگی با مشتری نسبت به رفع عیب و یا تعویض قطعه معیوب اقدام به عمل می آید.