۱)چک کردن سیستم سوخت رسانی و جرقه زدن با دستگاه دیاگ

۲)چک و بازدید سیستم سوخت رسانی از باک تا ریل سوخت رسانی و انژکتورها

۳)چک کردن سنسور اکسیژن ها و کاتالیزور با دستگاه دیاگ

۴)تست پمپ بنزین ،انژکتورها،کویل جرعقه زن  و شیر برقی کنیستر با دستگاه دیاگ

۵)شستشوی انژکتورها و دریچه گاز و مانی فولد هوا

۶)تعویض صافی بنزین

۷)تعویض شمع و وایر