امداد خودرو شبانه روزی

کارسا موتورز با توجه به انتخاب مشتری عمل تخلیه روغن موتور را به صورت تخلیه کامل از طریق بازکردن پیچ کارتر و یا تخلیه کامل از طریق ساکشن روغن توسط دستگاه انجام می دهد.

فیلتر روغن به همراه روغن موتور تعویض می گردد.

فیلتر هوا و فیلتر کابین پس از بازدید در صورت نیاز تعویض می گردد.

  روغن موتور مصرفی هر خودرو باید مطابق با دستور العمل سازنده همان خودرو مطابق با شرایط آب و هوایی کشور انتخاب شود.

 استفاده از هر نوع روغن خارج از این شرایط  صدمات جدی و هزینه های سنگین برای موتور خودروی شما  را در پی خواهد داشت.